O nás

Domov pro seniory Foltýnova je příspěvkovou organizací, zřizovatelem domova je Statutární město Brno. Zařízení je sociální pobytová služba s celoročním provozem. V domově je zajištěna pomoc kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu.

Kapacita domova je 224 lůžek, z toho 154 jednolůžkových a 35 dvojlůžkových obytných jednotek. Součástí každé obytné jednotky je předsíň, koupelna, WC a balkon, nebo lodžie. Každý zájemce o naši sociální službu si může zvolit, zda chce obytnou jednotku vybavit nábytkem domova, nebo vlastním. 

Domov pro seniory Foltýnova poskytuje dva druhy sociálních služeb v nepřetržitém provozu:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
                         logo_jmk.jpg           logo-brno-(2).jpg
O nás
 

Domov pro seniory

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)

 Domov  pro seniory je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry. DS Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ a bloku K. V blocích B, C a D  bylo zřízeno celkem 80 pokojů pro jednotlivce  a  16 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Pokoje jsou slunné, světlé, větratelné. Celková kapacita domova činí 112 lůžek. 

Okruh osob – komu je sociální služba určena:

Cílová skupina: senioři od 60 let se sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou   pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 

Domov není určen pro osoby: 

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které trpí akutní infekční chorobou
 • které trpí stavy, jež mohou ohrozit, ppř. ohrožovat osobu a její okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ( psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod)
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 
Posláním našeho domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. 

Současně poskytujeme základní sociální poradenství - potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

Naším cílem je: 

 • aby si naši klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života
 • aby se cítili v bezpečí, jako ve svém domově
 • aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí.
P1050793.JPG      P1060199.JPG  
 

Domov se zvláštním režimem

(§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., dále jen DZR) - poskytovaná od 1.1.2015 

Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry.  DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ a bloku  K. V blocích B, C a D  bylo zřízeno celkem 69 pokojů pro jednotlivce a 16 obytných jednotek pro dvojice. V bloku K je zřízeno  celkem 8 pokojů s kapacitou  11 lůžek, z toho jsou  3 pokoje dvoulůžkové a 5 pokojů jednolůžkových. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Pokoje jsou slunné, světlé, větratelné.
Celková kapacita DZR činí 112. 

 

Poslání:

Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům.

Cíle:

 1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život
 2. Podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředí
 3. Podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů 

Okruh osob – komu je sociální služba určena:

Cílová skupina: senioři od 60 -ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost  zejména  z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

DZR neposkytuje služby osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby 
IMG_0046.JPG

Základní zásady a principy poskytování našich sociálních služeb (platí pro obě naše služby): 

 • Zachovávání lidské důstojnosti osob – jednáme s uživateli naší služby tak, aby lidská důstojnost nebyla při výkonu sociální služby porušena nebo ohrožena-  chováme se k nim slušně, dodržujeme požadavek oslovování, zachováváme intimitu.
 • Princip individuálního přístupu – pomoc a nabízené služby vychází z individuálně určených potřeb a svobodného výběru našich klientů. Ke každému klientovi zaměstnanci domova přistupují jako k individualitě, respektují jeho osobnost, potřeby a možnosti.
 • Princip partnerství – každý z klientů je považován za rovnocenného partnera naší organizace – v rámci společného dialogu jsou průběžně konzultovány potřeby a možnosti uživatelů i našeho domova. Za partnery považuje domov i blízké osoby a instituce, se kterými jedná v zájmu uživatelů.
 • Pomoc a podpora při rozvoji či udržení samostatnosti osob – posláním naší služby je podpora přiměřené soběstačnosti klientů v rámci jejich možností a schopností – dodržujeme stupnici: co může, klient si udělá sám – podpora – pomoc  - péče.
 • Posilování či udržení sociálního začlenění osob – vytváříme podmínky, aby klienti mohli udržovat přirozené vazby a vztahy s okolím, podporujeme je v jejich kontaktech s blízkými, spolupracujeme s rodinou a dalšími blízkými osobami.
 • Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě – všechny služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory klientů. Potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů naší služby jsou prioritou při tvorbě a dosahování jejich osobních cílů. K tomu jim napomáhají plně kvalifikovaná pracovníci.
 • Dodržování lidských práv a osobních svobod – každý klient naší sociální služby má stejná práva jako každý jiný občan ČR. Ctíme každou osobu jako jedinečnou, mající plné právo o sobě rozhodovat. 
 • Princip informovanosti –  klienti jsou průběžně informováni o dění v našem domově a seznamováni s nabízenými možnostmi námi poskytovaných služeb, ze kterých si mohou vybírat.
 • Princip celostního přístupu – na situaci klienta pohlížíme v celkových souvislostech, spolupracujeme s rodinou, blízkými, navazujícími organizacemi. Vycházíme ze znalosti minulosti klienta a jeho současných psychických a fyzických možností a schopností.
 • Princip normality – podporujeme v co největší možné míře životní zvyklosti klientů, jejich návyky, režim dne a v rámci možností se jim přizpůsobujeme.
 • Respekt k projevům demence, akceptování reality klientů – nesnižujeme projevy demence, odpovídáme a reagujeme tak, aby se klienti cítili v bezpečí.
 • Princip svobodného výběru – klienti jsou dle svých možností a schopností zapojováni do plánování a hodnocení poskytované služby.  Každý (ppř. ve spolupráci se svým zákonným zástupcem) si sám volí rozsah služeb, které mu budou poskytovány, uplatňuje v rámci svých možností a schopností vlastní vůli a jedná na základě vlastních rozhodnutí.
 • Princip bezpečí -  je pro nás důležité, aby bylo uživatelům v maximálně možné míře zachováno soukromí, aby se při pobytu v našem domově, při kontaktu se zaměstnanci i při výběru námi nabízených služeb cítili v bezpečí.
 • Princip profesionality - zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností, současně vychází ze základních principů slušného chování mezi lidmi - respektu, diskrétnosti, laskavosti, ohleduplnosti, empatie, trpělivosti, poctivosti, ochoty pomáhat, spolehlivosti, porozumění a vstřícnosti.

Koncepty, které využíváme nad rámec základních činností:

 • Bazální stimulace – podpora kvality života u klientů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu.               Bazální stimulace - informativní leták
 • Reminiscenční terapie + biografický model – práce se vzpomínkami a životním příběhem.                                               Biografie - informativní leták
 • Validace – metoda, která využívá schopnost empatie (vcítění se) k proniknutí do zážitkového světa starého, dezorientovaného člověka. Podporuje vznik důvěry, jistoty, pocitu bezpečí, snižuje stres.                                                           Validace - informativní leták
 • Smyslová aktivizace - oslovujeme smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům (důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní). Jejich prostřednictvím znovu vyvoláváme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří.                                                                                     Smyslová aktivizace - informativní leták
 • Paliativní péče – je poskytována klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Zahrnuje v sobě pomoc zdravotní, sociální, psychickou a v případě zájmu klienta i duchovní. Naší snahou je udržet důstojnost člověka do posledních chvil a jeho doprovázení v umírání. Pomoc a poradenství nabízíme nejen klientům, ale i jejich blízkým.                                                                     Paliativní péče - informativní leták